தீ கவிதை

உன் காதலால் என் இதயத்தில் பரவிய தீ

உன் காதல் ஒழிய மற்றனைத்தும் ஒழித்தது தீ

கற்ற காரணங்களும் புத்தகங்களும் கிடப்பில் இட்ட தீ

என்னுள் பரவிய கவிதை தீ