இரு காதல்

சிவனெ பேசு

கணவர் உள்ளே காதலர் வெளியே

இவ்விருவரை எவ்வாறு நான் கையாளுவேன்

இவ்வுலகம் மற்றும் அவ்வுலகம்

இருவேறுஉலகை எவ்வாறு நான் கையாளுவேன்

என் வெண்மல்லிகை கோமானே

எவ்வாறு கையாளுவேன் என்னொரு  கையில்

இந்த  வட்டோடும்  நீண்ட வணங்குதலும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s